Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

6679 306d 500

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
5003 3195
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
1668 ee46
coffeegood
1641 16e9
coffeegood
coffeegood
8066 1335
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreyhandbag greyhandbag
coffeegood
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreyhandbag greyhandbag
Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
coffeegood
Ze mną jest coś nie tak.
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
coffeegood
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viafoodforsoul foodforsoul
Z czasem uświadamiamy sobie, że czegoś nam brakuje, zwykłej rozmowy, kłótni… Zwykłego człowieka, który był dla nas codziennością.
— Piotr Tokarz
(via a-missnothing)

October 08 2017

October 03 2017

coffeegood
2447 a258
coffeegood
coffeegood
coffeegood
coffeegood
6266 1a87 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl